FLASH
PLUGIN
DOWNLOAD
 

      位 居 北 臺 灣 海 運 重 鎮 的 基 隆 港 區 , 在 跨 入 二 十 一 世 紀 將 繼 續 提 供 熱 忱 的 服 務

[ TAIWAN ALLIED CONTAINER TERMINAL CORP. ]          [ 進 入 ]
  公開資訊觀測站
股票代號5601
   No.2, SAN-HO ST., TU-NAN LI, CHI-TU DIST., KEELUNG , TAIWAN R.O.C.

   T E L : ( 0 2 ) 2 4 5 1 5 1 5 1 - 6 1

   F A X : ( 0 2 ) 2 4 5 1 4 3 1 1 // ( 0 2 ) 2 4 5 1 1 2 8 2
Mail to TACTC

[ 發 行 版 權 屬 於 臺 聯 貨 櫃 股 份 有 限 公 司 ]    Copyright ALL RIGHT RESERVED by T A C T CO., LTD